decisions

S’acosta cap d’any: Temps de decisions

1. SCP: Règim Transitori per a la seva dissolució.

Per el proper exercici fiscal que s’inicia el proper 1 de gener de 2016, com ja sabem, canvia la tributació de les SCP, que passen a ser subjectes passius del Impost de Societats. Això obliga a prendre decisions sobre si es vol continuar realitzant l’activitat econòmica amb aquest mena de societats.

El canvi de sistema de tributació dels rendiments obtinguts en una SCP, obliga a establir els sistema de comptabilitat per partida doble, per complir amb la normativa, oblidant els registres de vendes, compres i despeses i de bens d’inversió, Per tant entrem en les obligacions comptables de les societats mercantils (de moment sense l’obligació de presentar comptes anuals al registre mercantil), sense protegir el patrimoni dels socis com sÍ que es produeix en aquestes darreres.

Això farà que sigui molt necessari quina decisió es pren de cara a la continuïtat de mantenir la SCP com a instrument jurídic per realitzar activitat econòmica. Una primera opció, serà transformar la SCP en SL, per tal de protegir els patrimoni dels socis, donat que l’avantatge de la simplificació comptable de les SCP ha desaparegut.

Alternativament, en funció de si la nostra SCP pot funcionar com una activitat econòmica individual, per les relacions familiars entre socis o altres motius, també s’haurà de valorar la seva dissolució i inici d’una nova activitat per medi d’empresari individual.

Finalment, donat que la normativa de moment ha oblidat les Comunitats de Bens (CB) amb activitat econòmica, caldrà també explorar la via de iniciar una nova activitat com a CB, tot dissolent la SCP anterior.
Es prengui la decisió que es prengui, caldrà valorar-la abans del 31 de desembre, per tal de decidir si volem aprofitar els avantatges que la legislació permet a partir del 1 de gener de 2016 per a la dissolució i liquidació de les SCP.

 

2. Estimació Objectiva: canvi en els límits i decisions per a 2016.

La darrera modificació legislativa que afecta al mètode d’Estimació Objectiva s’ha establert en l’article 61 de la Llei 48/2015 de pressupostos generals de l’estat, publicada en el BOE del dia 30 d’octubre de 2015. La modificació afecta als límits de vendes i compres per mantenir-se al règim de mòduls i augmenta els mateixos, respecte als que hi havia aprovats. Per tant, per poder tributar per mòduls en els exercicis de 2016 i 2017, en l’any anterior no s’hauran de superar els següents límits:

• Vendes: 250.000 € per al conjunt de les activitats (excepte les agrícoles, ramaderes i forestals). O, sense perjudici de l’anterior, quan existeixi obligació d’emetre factures quan el destinatari sigui empresari o professional que actuï com a tal, no podrà superar els 125.000,00 € (anteriorment 150.000,00 € i 75.000,00 € respectivament)

• Compres: 250.000,00 € (anteriorment eren 150.000,00 €). Cal recordar que en el supòsit d’obres o serveis subcontractats, també s’han de tenir en compte per el càlcul del límit.

Així, caldrà tenir en compte aquests nous límits per saber si es pot continuar dins el règim d’Estimació Objectiva (mòduls).

 

3. IRPF: Hora de les aportacions als sistemes de previsió.

Com ja sabem, un bon sistema per ajornar la tributació en renda es fer aportacions a sistemes de previsió social. Cal recordar que per a l’exercici 2015, s’han reduït fins a 8.000,00 € el màxim d’aportacions anuals.

 

4. Societats: El tancament fiscal i comptable s’acosta.
Es el moment de planificar el tancament fiscal i comptable de l’exercici 2015. En el darrer mes i mig de l’any ja es pot tenir una estimació aproximada de quin serà el resultat de l’exercici i el cost fiscal que aquest pot tenir. Per tant, una visió conjunta comptable i fiscal, ens permetrà ajustar i preveure la factura fiscal de l’Impost de societats.