novetats_renda_2015

Novetats Renda 2015

Us avancem algunes de les novetats de la Renda d’aquest any 2015.

Rendiments de Treball:

 • Les depeses i inversions per acostumar a l’ús de les noves tecnologies de comunicació i informació, deixen de ser considerades despeses per reciclatge del personal empleat i passen a ser considerades rendiments del treball subjectes a IRPF, únicament quan es realitzin fora del lloc i horari de treball.

 • Reducció per rendiments amb període de generació superior a 2 anys
 • Despeses deduïbles
 • Amb caràcter general 2.000,00 euros

Rendiments de Capital Immobiliari i imputacions de Renda

 • Concepte de rendiment de capital immobiliari: desapareix la necessitat de tenir un local destinat a l’activitat, perquè l’arrendament d’immobles es consideri activitat econòmica.

 • Reducció per arrendaments destinats a habitatge:
  • Desapareix la reducció del 100% en lloguers a arrendataris entre els 18 i els 30 anys.
  • Es manté la reducció del 60%
  • Dividends: desapareix l’exempció dels primers 1.500,00 € anuals

Rendiments d’Activitats Econòmiques:

 • Delimitació:

Activitats Professionals: són activitat professional els serveis d’un soci a una societat de la que sigui soci, sempre que l’activitat estigui inclosa en la secció Segona de la Tarifa del IAE, i sempre que el perceptor hagi d’estar inclòs en el Règim Especial d’Autònoms  o mutualitat alternativa.

 • Despeses per atencions a clients o proveïdors: Límit del 1% de la xifra de negoci.
 • Provisions: En EDS, límit de 2.000,00 € per a despeses de difícil justificació i provisions.

Reduccions per aportacions a sistemes de previsió social, (aportacions en plans de pensions)

Es redueix a 8.000 euros anuals.

S’eleva a 2.500 euros anuals el límit de les aportacions a sistemes de previsió social del cònjuge.

Guanys exempts:

Es declaren exempts els guanys patrimonials obtinguts per contribuents majors de 65 anys amb reinversió del import obtingut en rendes vitalícies.

Determinació del import dels guanys o pèrdues patrimonials:

Se suprimeixen els coeficients d’actualització del valor d’adquisició en la transmissió d’immobles.

Es mantenen els coeficients d’abatiment aplicables als guanys patrimonials derivats de béns adquirits abans del 31-12-1994, però amb el límit conjunt màxim de guany patrimonial de 400.000 euros.

Podeu demanar hora per la confecció de la Renda 2015 a partir de la primera setmana de maig.

De totes maneres és important tenir una bona planificació durant tot l’any, i estar atent a qüestions específiques que puguin afectar la vostra declaració de renda de l’any vinent, com la compra venda d’immobles, d’accions, el lloguer de pisos i locals… i un llarg etc. És recomanable una bona previsió de les vostres gestions econòmiques i fiscals durant l’any en curs.