iva-2017

Novetats fiscals 2017 en l’àmbit de l’IVA

IVA, EL NOU SISTEMA D’INFORMACIÓ IMMEDIATA (SII):

 

La gran novetat fiscal en l’àmbit de l’IVA és la creació delSistema d’Informació Immediata.  Aquest sistema és obligatori per uns determinats subjectes i passius, i voluntari per la resta. De tota manera, cal tenir en compte que els seus efectes a nivell d’informació transcendeixen als obligats a ser-hi, com veurem.

 

a. Àmbit subjectiu:

Els obligats a estar en aquest nou sistema, son els empresaris i professionals i altres subjectes passius que el seu període de liquidació coincideixi amb el mes natural:

 • Els que el seu volum d’operacions per l’exercici anterior hagi superat els 6.010.121,04 €
 • Els que estiguin en el REDEME. Sembla que hihaurà la possibilitat de renunciar al SII, però mantenir-se en el REDEME (possibilitat no aprovada encara).
 • Les entitats acollides al règim especial de grup d’entitats.

La resta d’obligats tributaris es poden acollir al Sistema de manera voluntària. El termini per exercir l’opció per acollir-se al sistema és el mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en el que ha de tenir efecte, o al moment de presentar l’inici d’activitat.Per al 2017, donat que el sistema s’implanta en data 1 de juliol, el termini per fer l’alta al SII, serà el mes de juny.

 

b. Informació a subministrar:

Cal entendre que el Sistema d’Informació Immediata és un sistema de facilitar informació sobre las factures emeses i rebudes a la Agència Tributaria. En cap cas s’ha d’entendre que l’obligat tributari facilita els llibres registre d’IVA. Per tant, cal tenir-ho en compte, ja que d’aquesta manera, l’Administració obté dades de tots els contribuents que tenen relació amb les empreses obligades a estar en aquest sistema.

En cap cas es tracta d’enviar les factures expedides o rebudes, es tracta de fer arribar la informació que determini l’Administració en relació a les factures. La manera en que s’enviarà aquesta informació es determinarà per medi d’una Ordre Ministerial que encara no s’ha publicat. Tot i que en cas de factures simplificades, es podrà enviar una informació conjunta.

L’administració permetrà que els subjectes passius que estiguin en el SII, puguin accedir a la informació declarada per tercers sobre les seves operacions.

Per tant, caldrà veure quina informació demana l’Administració a través del SII:

1. Factures Emeses:

 • Tipus de factura (Complerta o Simplificada)
 • Identificació de si es tracta d’una rectificació registral de l’art. 70 LIVA.
 • Descripció de la Operació.
 • En cas de factures rectificatives: indicar que son rectificatives, identificar la factura que rectifiquen o les especificacions que es modifiquen.
 • En cas de substitució o canvi de factures simplificades anteriors, la referència de la que es substitueix o canvia.
 • Mencionar si les factures corresponen a algun règim especial (or d’inversió, grup d’entitats, REBU, criteri de caixa, …)
 • Indicar si l’operació no és subjecta a IVA, o bé és exempta.
 • Acord de facturació de la AEAT, si és el cas.

2. Factures Rebudes:

 • Número i sèrie de la factura, que s’ha de correspondre amb el número i sèrie de l’emissor de la mateixa.
 • Identificació de si es tracta d’una rectificació registral de l’art. 70 LIVA.
 • Descripció de la Operació.
 • Mencionar si les factures corresponen a algun règim especial (or d’inversió, grup d’entitats, REBU, criteri de caixa, …) i específicament, si es tracta d’una adquisició intracomunitària de bens.
 • Indicar la quota tributària deduïble, en cas de prorrata o per altres normes (afectació a l’activitat en cas de vehicles, per exemple).
 • Període de liquidació en el que es registren les operacions.
 • En cas d’importació, s’informarà de la data de comptabilització i del número de DUA.

 

c. Termini per a subministrar la informació:

Per al còmput del termini per a facilitar la informació, l’Administració Tributària s’ha inventat un nou sistema de dies naturals amb exclusió de dissabtes, diumenges i festius estatals. Per tant, les festes autonòmiques i locals computen a l’hora de calcular el període en que s’ha de presentar la declaració.

 1. Factures emeses:

Quatre dies naturals des de la data d’emissió (sense comptar dissabtes, diumenges i festius estatals,). Cal recordar que el reglament de facturació limita la emissió de factures al dia 16 del mes següent al que s’ha fet l’operació.

Si las factures son emeses per tercers o per el destinatari de l’operació, el termini serà de 8 dies.

I com a límit màxim, el dia 16 del mes següent al meritament de l’operació documentada. Això vol dir que el que         determina l’obligació de liquidar IVA és quan s’ha fet l’operació i no quan s’ha emès la factura.

2. Factures rebudes:

Quatre dies naturals des de la data de registre comptable o del document en el que consti liquidada per duanes en cas
d’importacions (sense comptar dissabtes, diumenges i festius estatals,). A tenir en compte que podem descomptar
l’IVA suportat en el termini dels 4 anys posteriors a la emissió de la factura.

I com a límit màxim, el dia 16 del mes següent al període de liquidació en el que s’inclogui la factura.

3. Per l’any 2017 s’estableixen uns terminis especials:

El termini per informar d’operacions entre el 1 de juliol i el 31 de desembre, serà de 8 dies naturals, en comptes           dels 4 que començaran a operar a partir de 2018.

Per el que fa a la informació del primer semestre de 2017, s’ha de presentar entre el 1 de juliol i el 31 de desembre.

4. Bens d’Inversió:

La informació dels bens d’inversió es farà en el període de informació del darrer període de liquidació de l’any.

5. Determinades operacions intracomunitàries.

Es refereix únicament a aquells casos en que viatgin mercaderies d’un empresari situat a Espanya a un magatzem       situat a un altre territori IVA propietat de l’empresari, o de treballs realitzats sobre bens mobles, que es                         considerin entregues o adquisicions de serveis intracomunitaris. En aquests casos el termini serà de 4 dies des de       l’inici de l’expedició o transport dels bens , o en el seu cas, des de la recepció dels bens.

 

d. Termini de presentació de declaracions:

Per els Obligats Tributaris que estiguin en el SII, l període de liquidació s’amplia als primers 30 dies naturals del mes següent al període de liquidació mensual. Es a dir, s’amplia en 10 dies el període de liquidació.

Però en el cas de la liquidació del període gener, el termini acabarà el darrer dia del mes de febrer.

En resum, el darrer dia de presentació serà el 30 de cada mes, excepte febrer que serà el 28 o el 29 en cas d’anys de traspàs.

 

e. Altres modificacions en relació al SII:

Es modifica el model 036 per tal de poder marcar l’opció de l’alta i la revocació al SII. Així com l’opció de alta i revocació de l’obligació d’emetre factures en nom de tercers.

Els qui s’integrin en el SII, deixaran de presentar les informatives següents:

 • Model 347 (per el període 2017 a presentar el 2018)
 • Model 340 (des de juliol de 2017)
 • Model 390.

Per tant , nomes hauran de presentar les autoliquidacions d’IVA

S’afegeix com a dilació no imputable a l’Administració (en cas de procediment de revisió o inspecció) el informar amb retard de les factures emeses o rebudes en el SII. Cal tenir en compte que la presentació fora de termini de la informació en el SII, és infracció tributària i és sanciona amb una multa del 0,5% de l’import de la factura amb un mínim de 300 € i un màxim de 6.000 € per cada factura no informada.

 

f. Modificacions en IVA que afecten al conjunt d’obligats tributaris:

 1. Enviament de factures als destinataris:

Es modifica el termini actual de remissió de factures, un mes des de la data d’emissió. A partir del 1 de gener de 2017 el termini màxim per a la remissió de les factures serà: abans del dia 16 del mes següent al del meritament del IVA corresponent a l’operació facturada. En el cas de les operacions acollides al criteri de caixa, abans del dia 16 del mes següent al que s’hagi realitzat l’operació.

Per els destinataris que no tinguin la consideració d’empresaris o professionals, continua l’obligació d’entregar la factura en el moment del meritament.

2.  Anotació de les quotes suportades deduïbles en el Llibre Registre de fractures rebudes:

A partir del 1 de juliol, en el Llibre Registre d’IVA Suportat s’haurà de poder determinar amb precisió l’IVA Suportat deduïble de cada període.

Per tant,  s’haurà de registrar el total import d’IVA Suportat i la quota efectivament deduïble. Això afecta a tots el subjectes passius donat que la regla afecta a operacions subjectes i no subjectes, també a activitats o sectors a las que s’apliqui prorrata, o bé encara que no s’apliqui, hi ha casos que impedeixen la deducció parcial o total de quotes suportades.

3. Règim de devolució a viatgers:

A partir del 1 de gener i amb caràcter voluntari, es podrà incorporar un sistema electrònic de devolució que permet una millor traçabilitat gestió del sistema de devolució de l’IVA als turistes de fora la UE.

 

g. Límits per l’aplicació del Règim Simplificat i el Règim especial per a l’Agricultura, Ramaderia i Pesca per a 2017:

 1. Règim Simplificat:
  1. Volum d’Ingressos en l’any anterior:
   – Conjunt d’activitats: 250.000,00€ (per a 2018 i següents es redueix a 150.000,00€)
   – Activitats Agrícoles, Forestals i ramaderes: 250.000,00€.
  2. Volum d’adquisicions i importacions de bens i serveis en l’any anterior, excloses les relatives a l’immobilitzat: 250.000,00 €
 2. Règim Especial per a l’Agricultura, Ramaderia i Pesca:
  1. Volum d’Ingressos en l’any anterior:
   – Operacions en el règim especial: 250.000,00€
   – Per la resta d’Activitats: 250.000,00€.
  2. Volum d’adquisicions i importacions de bens i serveis en l’any anterior, excloses es relatives a l’immobilitzat: 250.000,00 €